TARIM ARAZİLERİ 0,3 HEKTARDAN KÜÇÜK BELİRLENEMEYECEK

TARIM ARAZİLERİ 0,3 HEKTARDAN KÜÇÜK BELİRLENEMEYECEK

Yürürlüğe giren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde, asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak, marjinal ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili arazilerde 0,5 hektar, örtü altı tarım arazilerinde 0,3 hektardan küçük belirlenemeyecek.

Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önüne geçilerek tarımda işletme büyüklüğünün korunması amacıyla çıkartılan 6537 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 15 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun eki olarak, bölgesel farklılıklar gözetilerek belirlenen il ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri listesi de yayımlandı.

Toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasların belirlendiği kanuna göre, belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanacak. Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemeyecek. Bu çerçevede il ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri, bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak kanuna ekli (1) sayılı listede belirlendi. Bakanlık, asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilecek.

Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esas olacak. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması halinde, mülkiyeti devir işlemleri, mirasın açılmasından itibaren bir yıl içerisinde tamamlanacak. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılar sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilecek. Sulh hukuk hakimi, tarımsal arazi veya işletmenin mülkiyetinin; tespit edilen ehil mirasçıya devrine, birden çok ehil mirasçının bulunması halinde öncelikle asgari geçimini bu işletmeden sağlayan mirasçıya, bunun bulunmaması halinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması halinde mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verebilecek. Tarımsal işletmenin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hakim satışına karar verebilecek. Kamu kurum ve kuruluşları ile finans kurumları, tarımsal işletme mülkiyetinin belirtilen sürede devredilmediğini bildirmesiyle Bakanlık, mirasçılara 3 aylık süre verecek. Verilen sürede devir olmaması halinde, Bakanlık re'sen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi halde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesine dava açabilecek. Tarımsal arazilerin satılması halinde, sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına sahip olacak.

02.06.2014 15:40:43 911 Yorum Gönder

Yorum Gönder

Yorumlar

BENZER HABERLER